PRAVIDLA ÚČASTI

V ONLINE ESCAPE ROOM A NA ONLINE HRÁCH A PODUJETÍCH GOESCAPE.CZ (DÁLE POUZE „PRAVIDLA“).

Ujistěte se, že jste si před zakoupením termínu na online escape room/ online týmovou hru/ online akci/ online zážitek (dále jen „zážitek“) podrobně přečetli tato Pravidla a všem právům a povinnostem z nich vyplývajícím porozuměli, jakož i rizikům vyplývajícím z účasti na zážitku a tyto pečlivě zvážili. Zakoupením termínu/ dárkové poukázky/ účasti na zážitek/-tku jednoznačně a nezpochybnitelně vyjadřujete vůli se Pravidly řídit a akceptujete všechny důsledky jejich případného porušení.

I. Zakoupení účasti na zážitek, rezervace termínu
 1. V případě, že v plném rozsahu a bez výhrad akceptujete Pravidla, můžete si na web stránce www.GoEscape.cz (dále jen „Stránka“) rezervovat termín na zážitek. Termín lze dohodnout i telefonicky, e-mailem, osobně či prostřednictvím jiných kanálů či třetích stran, a to i mimo časy uvedené na Stránce, rezervace je však ukončena a platná až obdržením potvrzujícího e-mailu.
 2. Účast na zážitku bude umožněna pouze po uhrazení ceny/ vstupu.
 3. Úhrada za rezervovaný termín musí být připsána na účet provozovatele GoEscape.cz nejpozději 2 pracovní dny před absolvováním zážitku (pokud se s provozovatelem výslovně a prokazatelně nedohodnete jinak), jinak bude rezervace termínu zrušena. V případě pozdějšího připsání platby na účet máte nárok na rezervaci nového termínu dle aktuální dostupnosti, není nárok na vrácení platby.
 4. Změna již zarezervovaného termínu je možná nejpozději 4 pracovní dny před rezervovaným termínem, později to provozovatel může připustit, jsou-li důvody ke změně skutečně vážné. Jinak termín zůstává rezervován a jeho nevyužitím nevzniká nárok na vrácení platby.
 5. Stornování rezervovaného termínu bez poplatku je možné nejpozději 2 týdny před rezervovaným termínem. V době kratší než 2 týdny a nepřesahující 4 pracovní dny před rezervovaným termínem je storno poplatek 50% ceny/poplatku, při stornování méně než 4 pracovní dny před rezervovaným termínem je storno poplatek 100% ceny/poplatku. Při účasti menšího počtu osob než pro kolik byl původně rezervován, neobsazená místa propadají bez nároku na vrácení poměrné části platby.
 6. Účast bez rezervace je v zásadě možná, avšak rezervaci důrazně doporučujeme.
 7. Při rezervování termínu i platbě sami odpovídáte za úplnost a správnost Vámi zadávaných údajů. Za všechny nestandardní situace a jejich následky vzniklé z titulu špatně zadaných/ nesprávně/ nepravdivě/ neúplně poskytnutých údajů odpovídá zájemce/ účastník. Provozovatel GoEscape.cz za ně nenese žádnou odpovědnost a způsobí-li mu dodatečné náklady/zátěž, má právo na jejich úplnou úhradu a to i započtením vůči platbě za rezervaci termínu.
II. Účast na zážitku
 1. Během zážitku je účastník povinen řídit se těmito Pravidly, pokyny instruktora/ organizátora/ zástupce GoEscape.cz/ game masteru (dále jen „Instruktor“) a zásadami slušného chování.
 2. Při plánování hry si raději udělejte určitou časovou rezervu.
 3. Na zážitek je nutné připojit se včas.
 4. Kvůli plynulosti a dojmu ze zážitku není možné „připojit se ke skupině“ později, ani „zkusit to stihnout“ v kratším čase. Vaše rezervace v případě zpoždění propadne bez možnosti vrácení platby.
 5. Zážitku se může zúčastnit maximálně takový počet osob, pro kolik byl termín zakoupen. Termín není vázán na konkrétní osoby.
 6. Neprozrazujte způsob vyřešení úkolů, návody ani pomůcky k vyřešení úkolů. Dopřejte i ostatním účastníkům zážitek z řešení úkolů a radost ze svých vlastních úspěchů.
 7. JE ZAKÁZÁNO pořizovat fotografie/snímky obrazovky, průběh zážitku natáčet resp. pořizovat z něj jakékoli obrazové, zvukové či textové záznamy.
 8. Pokud jde o věkový limit, je to na zvážení účastníků. Vyřešení úkolů v našich únikových místnostech (escape rooms) vyžaduje určitou schopnost soustředění se, logického uvažování a pozornosti, což u dětí doporučujeme zvážit. Obecně doporučujeme věkovou hranici pro zážitek cca od 8 let (včetně).
 9. Jakéhokoliv zážitku se účastník účastní NA VLASTNÍ RIZIKO.
 10. Je odpovědností každého účastníka, aby se během zážitku choval tak, aby neohrozil jak své zdraví tak ani zdraví nikoho jiného. Hráč tuto skutečnost plně akceptuje a zážitku se zúčastní pouze po zralém zvážení všech možných rizik, činí tak z vlastní vůle, svobodně, a je si vědom, že za jakékoli újmy (ať již majetkové, nebo na zdraví či životě) je si plně zodpovědný sám , proto sám musí své chování kontrolovat a přijímat příslušná rozhodnutí. Provozovatel nebere za ně žádnou zodpovědnost.
 11. Naše technická zařízení představují solidní standard v dané oblasti. Tomu odpovídá také naše péče o ně a jejich údržba. Stále se však jedná „jen“ o technické zařízení a tudíž může dojít k jeho selhání/ výpadku. Jedná se o „vyšší moc“ a její úplné vyloučení není možné. V případě, že bude možné závadu odstranit/ neutralizovat, bude možné v zážitku pokračovat, případně jej začít znovu (ačkoli s případnými dočasnými omezeními), pokud to nebude možné (například z technických nebo časových důvodů), vzniká Vám nárok na bezplatnou rezervaci nového termínu pro stejný počet účastníků. Na vrácení vstupného z tohoto titulu nárok nevzniká.
 12. Účastníci jsou povinni dodržovat zásady slušného chování, zdržet se jakékoli hrubého chování, projevů nevraživosti vůči jiným účastníkům a organizátorům, dodržovat pokyny a instrukce instruktora. Účastník, který se prohřeší vůči zmíněným zásadám, nebo bude jinak narušovat plynulý, klidný a příjemný průběh akce, bude z další účasti okamžitě vyloučen bez nároku na vrácení uhrazených poplatků.
III. Dárkové poukázky
 1. Platnost dárkové poukázky je 3 měsíce ode dne jejího zakoupení (pokud se s provozovatelem prokazatelně nedohodnete jinak).
 2. Pro její využití (po zakoupení) je třeba předem si rezervovat termín.
 3. Dárkovou poukázku posíláme standardně e-mailem v elektronické formě.
 4. Poukázka platí pro absolvování kterékoli z online her dané kategorie, dostupné v době jejího využití (tedy i na nově přidané mise, které v době jejího zakoupení k dispozici nebyly, avšak z dané kategorie her).
 5. Konkrétní únikovou místnost/online hru si vybírá účastník při rezervaci termínu.
 6. Poukázku si pečlivě uschovejte. Chraňte ji před zneužitím (zkopírováním, odcizením). Obsahuje jedinečný kód. Jakmile se poukázkou kdokoli prokáže, její opakované použití je nemožné.
 7. V případě účasti menšího počtu hráčů než pro kolik byla dárková poukázka zakoupena, nevyužité místa propadají bez nároku na vrácení poměrné části platby.
 8. Nevyužitím dárkové poukázky v termínu její platnosti tato propadá bez nároku na vrácení platby či jakoukoli jinou náhradu.
IV. Ostatní ustanovení
 1. V případě porušení Pravidel účasti ze strany účastníka zážitku si provozovatel vyhrazuje právo na vyloučení účastníka bez nároku na vrácení zaplacených poplatků, případně trvalý zákaz účasti na jeho akcích.
 2. Účastník zážitku bere na vědomí, že během jeho účasti na zážitku mohou být pořizovány fotografie či audio/videozáznam, které mohou být využívány pro interní účely provozovatele, jakož i veřejnou propagaci a prezentaci jeho aktivit. Účastník je s tímto faktem ztotožněn, souhlasí s tím a nemá vůči tomu žádné námitky.
 3. Provozovatel si vyhrazuje právo změny těchto Pravidel, návštěvník je povinen registrovat tyto změny na web stránce GoEscape.cz.
 4. Ostatní informace získáte na web stránce www.goescape.cz, řešení stížností na kontaktech na stránce uvedených.

Cílem těchto Pravidel je zajistit, aby Váš zážitek byl příjemný, splnil (vlastně předčil) všechna Vaše očekávání a abyste se k nám vždycky rádi vrátili.

Vítejte u nás, užijte si svůj zážitek naplno 🙂

 

V Bratislavě 11.1.2022